top of page
แองเคอ 1

บทความ

อยากรู้หรือเปล่า ? คำว่า IgG แท้จริงแล้วคืออะไร
immunoglobulin G" เขียนย่อ ๆ ว่า IgG เป็นภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านสิ่งแปลกปลอม ภูมิคุ้มกันนี้จะจำ antigen ได้เมื่อเกิดการติดเชื้อ IgG จะต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอม และกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด ลิมโฟไซต์ (Iymphocyte) สร้างภูมิเพิ่มขึ้น IgG เป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญมีมากถึงร้อยละ 75 ของภูมิคุ้มกันในร่างกาย Immunoglobulin เป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้าน antigen จากเชื้อโรค มะเร็ง และสารภูมิแพ้ Immunoglobulin เป็นภูมิคุมกัน หรือ Antibody ที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเมื่อร่างกายได้รับ antigen และจะจำไว้ เมื่อเราติดเชื้อตัวเก่าร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันอย่างมากเพื่อต่อสู้กับ Antigen นั้นภูมิคุ้มกัน

หน้าที่ของ IgG

ทำลายเชื้อโรคเช่นเชื้อ แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส ช่วยในการวินิจฉัยโรค เนื่องจากภูมิคุ้มกันแต่ละโรคจะไม่เหมือนกัน

ดู 18,511 ครั้ง

Commentaires


bottom of page